شرح شغل تحلیلگر کسب و کار

شرح شغل تحلیلگر کسب و کار

در مورد الزامات، وظایف، مسئولیت ها و مهارت های کلیدی که باید در شرح شغل تحلیلگر کسب و کار باشد، بیاموزید. نقش یک تحلیلگر تجاری بخش مهمی از هر تیم پروژه است. آنها به عنوان رابط کلیدی بین کاربران و مدیر پروژه اقدام به جمع آوری اطلاعات، پردازش اسناد و تایید اسناد نهایی...