بابوک، مجموعه دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار (BABOK) که توسط مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار (IIBA) ایجاد شده است ، چارچوبی است که توصیف می کند تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست، چه وظایفی به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل کسب و کار انجام می شود، و چه تکنیک ها و شایستگی هایی با انجام وظایف مرتبط است.

BABOK، تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان “مجموعه ای از وظایف و تکنیک های مورد استفاده برای کار به عنوان رابط بین ذینفعان به منظور درک ساختار، سیاست ها و عملیات یک سازمان، و توصیه راه حل هایی که سازمان را قادر به دستیابی به اهداف می کند، تعریف می کند. اهداف آن». به سادگی، تجزیه و تحلیل کسب و کار به سازمان ها کمک می کند تا مشکلات و فرصت های خود را تعریف کنند، راه حل های بالقوه را ارزیابی و تایید کنند، و تأیید کنند که راه حل های پیاده سازی شده در واقع مزایایی را که برای آن طراحی شده اند ارائه می دهند.

تجزیه و تحلیل کسب و کار به سازمان ها کمک می کند:

تعیین اهداف استراتژیک و شاخص های کلیدی عملکرد؛
ارزیابی و تعیین پروژه هایی که باید دنبال شوند.
تصمیم بگیرید که آیا توانایی هایی را برای رسیدگی به فرصت های بازار یا حل مشکلات به دست آورید یا توسعه دهید.
اطمینان حاصل کنید که همه ذینفعان متاثر از چشم انداز مشترکی از آنچه که باید به دست آید و رویکردی که برای دستیابی به راه حل اتخاذ خواهد شد، دارند.
در حالی که تجزیه و تحلیل کسب و کار اغلب تنها به عنوان یک عملکرد فناوری اطلاعات در نظر گرفته می شود، محتوای BABOK را می توان در هر بخشی از سازمان برای تسهیل ارائه راه حل برای مشکلات اعمال کرد. این که آیا یک سازمان تصمیم به ساخت یک معدن جدید، به دست آوردن یک رقیب، یا توسعه یک نرم افزار نرم افزاری جدید دارد، همان وظایف و تکنیک های تجزیه و تحلیل تجاری اعمال می شود. دانش تخصصی حوزه (یا صنعت) تحت دامنه تحلیل، زمینه را برای رسیدن به نتیجه گیری و تصمیم گیری مناسب فراهم می کند. برخی از تحلیلگران کسب و کار (کسانی که تجزیه و تحلیل کسب و کار انجام می دهند) می توانند در چندین دامنه کار کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است روی کار در یک دامنه واحد تمرکز کنند.

نیازمندی ها یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل کسب و کار است. الزامات شرایط یا قابلیت های مورد نیاز سازمان را برای حل مشکلات یا بهره برداری از فرصت ها توصیف می کند. BABOK بر چگونگی شناسایی، طبقه بندی، برقراری ارتباط، ارزیابی و مدیریت نیازمندی ها تمرکز دارد.

بابوک 6 حوزه دانش را شرح می دهد:

برنامه ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار: نحوه انجام سایر وظایف تحلیل کسب و کار را کنترل می کند.
استخراج: چگونگی شناسایی و درک نیازمندی ها.
مدیریت نیازمندی ها و ارتباطات: چگونگی ساختار، سازماندهی و انتقال الزامات به ذینفعان را شرح می دهد.
تجزیه و تحلیل سازمانی: چگونگی تعریف نیازهای کسب و کار و ارزیابی اینکه آیا یک مشکل خاص ارزش تلاش بیشتر برای حل آن را دارد یا خیر را تعریف می کند.
تجزیه و تحلیل نیازمندی ها: چگونگی ارزیابی الزامات برای درک آنچه برای حل یک مشکل یا سرمایه گذاری از یک فرصت لازم است را مورد بحث قرار می دهد.
ارزیابی و اعتبار سنجی راه حل: چگونگی ارزیابی راه حل های فعلی و بالقوه و رفع هرگونه کاستی و تسهیل گذار به راه حل جدید را شرح می دهد.
بابک
حوزه های دانش تحلیل کسب و کار
بابوک دانش بنیادی مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار در سازمان ها را در اختیار تحلیلگران کسب و کار قرار می دهد. BABOK در مورد نحوه اعمال وظایف و تکنیک های خود تجویز نمی کند. یک روش یا رویکرد، توصیفات گسترده BABOK را می گیرد و استفاده از آنها را برای یک موقعیت یا محیط خاص تنظیم می کند./